นโยบายการจ่ายเงินปันผล

         บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามกฎหมายกำหนดโดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจแผนการลงทุนการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมายความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆในอนาคต

         ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม  ผู้ถือหุ้นเว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็น  ครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

        อนุมัติโดยมติประชุมกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 1/2560   วันที่ 23 เดือนมีนาคม 2560

HEAD OFFICE
252 M 4 Sukhumvit Rd. Prakasa Muang Samutprakarn Thailand 10280

LOCAL CUSTOMER SERVICE
Tel. (+66) 2709-4040 Fax.(+66) 0709-4396

OVERSEA CUSTOMER SERVICE
Tel. (+66) 2323-1906 Fax.(+66) 2324-0552
Tel. (+66) 2709-3997

E-mail
CORPORATE GOVERNANCE :      adb_cg@adb.co.th
INVESTMENT RELATION:      adb_ir@adb.co.th
SALES & MARKETING:           adb_marketing@adb.co.th
OTHER :                                    adb_info@adb.co.th