ค่านิยม

มุ่งมั่นฉับไว

ลูกค้าเป็นที่หนึ่ง

สร้างสรรค์สิ่งใหม่

มุ่งสุ่ความเป็นเลิศ เพียรเพื่อความสำเร็จ

ชนะด้วยกันทุกฝ่าย

Culture

มุ่งหมายความสำเร็จ

มีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะบรรลุเป้าหมาย โดยพร้อมรับมือกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าดี หรือ แย่ในระหว่างการดำเนินงาน

มุ่งมั่นฉับไว

ใช้เหตุผล และ ขจัดอุปสรรคขัดขวางความรวดเร็ว และความคล่องตัวที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่มีการแข่งขัน ในขณะเดียวกัน ปิดทั้งความเสี่ยง และปรับเปลี่ยนเพื่อสร้างโอกาสที่จะมีธุรกิจใหม่ๆ

สร้างสัมพันธภาพ

ทำงานร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภายนอก ภายในบริษัท เสมือเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน

หลอมความคิดอย่างสร้างสรรค์

เคารพและปฏิบัติต่อผู้คนอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละบุคคล พร้อมสร้างความรู้สึกร่วมเป็นทีมเดียวกันได้ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จของงานอย่างสูงสุด

โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม

ใช้กระบวนการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการตัดสินใจและดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักการกำกับกิจการที่ดีและคำนึงถึงสภาวะการณ์ที่เป็นอยู่

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นให้มีกระบวนการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมและแนวโน้มธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ มีเป้าหมายที่สำคัญที่ดำเนินงานต่อเนื่อง ดังนี้

ด้านการเติบโต
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการเป็นผู้นำด้านคุณภาพ ราคาแข่งขันได้ในการผลิตและจำหน่าย เม็ดพลาสติก กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว มีขีดความสามารถทางการแข่งขันอยู่ในระดับแนวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรมและมีฐานลูกค้าที่มั่นคงและเติบโตในทุก ๆ ปี

ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับเทียบเท่าอุตสาหกรรมเดียวกันและส่งมอบผลตอบแทนที่เป็นธรรม ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการที่สร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ภาพรวมธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ (Plastic Compound) โดยมีลูกค้าหลักเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นวัตถุดิบในการผลิตสายไฟ สายเคเบิ้ล พื้นรองเท้าและกลุ่มผลิตภัณฑ์กาวและผลิตภัณฑ์ยาแนว (Adhesive and Sealant) โดยจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้างและกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์จำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการจำหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้าและผ่านผู้จัดจำหน่ายสินค้า (Distributor) ทั้งนี้ บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายสินค้าทั้งภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ และภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับสากล

ประวัติความเป็นมา

          บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทปราการ ผู้ก่อตั้งคือ นาย ภวัต วงศ์ตั้งตระกูล นาย หวัง วนาไพรสณฑ์ และ นางอุสา วงษ์เจริญสิน ผู้มีความรุ้ความชำนาญในอุตสาหกรรมเคมีมากกว่า 30 ปี โดยเริ่มจาก 2 ธุรกิจ คือ บริษัท แอ็พพลาย เคมีคอล อินดัสตรี้ จำกัด ตั้งขึ้นในปี 2xxx เป็นบริษัทผลิต เม็ดพลาสติก และบริษัท ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี xxx เป็นผู้ผลิตกาวอุตสาหกรรม และควบรวมกิจการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จากทั้งสองบริษัท รวมเป็น บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 2 มกราคม ปี 2548 ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 450 คน ใน 4 โรงงานผลิต

          โดยธุรกิจหลักของบริษัท คือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก กาวอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยาแนว ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรู้ความชำนาญ และความสำเร็จที่ได้รับ เราได้ขยายธุรกิจไปสู่การผลิต ซิลิโคนยาแนว และผลิตภัณฑ์ ดีไอวาย หรือ ผลิตภัณฑ์กาว และยาแนวที่จำหน่ายในบรรจุภัฑณ์ขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน
ในปี 2555 บริษัท โชวะ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแลจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พีวีซี คอมปาวด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาร่วมถือหุ้นในบริษัทฯ โดยการร่วมทุนครั้งนี้เป็นโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตที่มีความทันสมัย เสริมสร้างประสิทธิภาพในการผลิตเม็ดพลาสติก และได้ผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อการแพทย์ (Medical Grade compound) ในลำดับต่อมา ซึ่งเป็นการต่อยอดธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก คอมปาวด์ และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา

ADB background & key development milestones

นโยบายคุณภาพ

“เรามุ่งมั่น ที่จะผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพ และการบริการอย่างต่อเนื่องสอดคล้องมาตรฐาน ISO9001:2015 เพื่อก้าวไกลในประชาคมเศรฐกิจอาเซียน”

Certificate ISO9001-2015_TH051494

Certificate ISO9001-2015_TH051494

Certificate ISO9001-2015_TH051494

Certificate ISO9001-2015_TH051494

นโยบายสิ่งแวดล้อม

ADB จะผลักดันการปกป้องสิ่งแวดล้อม การปกป้องมลพิษ และสนับสนุนทรัพยาการ อย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆในการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ บรรลุตามกรอบนโยบายตามรายละเอียดดังนี้

1.ADB จะปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด

2.ADB จะป้องกันมลพิษที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการ ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3.ADB จะสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

4.ADB จะจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นำไปปฏิบัติ คงไว้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

5.ADB จะสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานทุกคน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทราบ

 

เกี่ยวกับเรา

ผังองค์กร

ประวัติ

สถานที่ตั้ง

วิสัยทัศน์,เป้าหมาย

รางวัลและมาตรฐาน

สินค้า

สารประกอบพลาสติก

กาว

ยาแนว

ดี.ไอ.วาย

นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานทางการเงิน

รายงานประจำปี

นโยบาย

คำถามที่พบบ่อย

ติดตามข่าวสาร

สำนักงานใหญ่
252 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 3C ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

ศูนย์บริการลูกค้าในประเทศ:
โทร :(+66) 2709-4040 แฟกซ์ :(+66) 0709-4396

ศูนย์บริการลูกค้าต่างประเทศ:
โทร :(+66) 2323-1906 แฟกซ์ :(+66) 2324-0552
โทร :(+66) 2709-3997

อีเมล
CORPORATE GOVERNANCE :      adb_cg@adb.co.th
INVESTMENT RELATION:      adb_ir@adb.co.th
การขาย & การตลาด:           adb_marketing@adb.co.th
อื่นๆ :                                    adb_info@adb.co.th