การต่อต้านด้านทุจริตคอรัปชั่น

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

คำประกาศเจตนารมย์เพื่อต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

 

          ADB ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น อย่างเหมาะสม และสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีแนวปฎิบัติดังนี้

          1.ไม่ทำพฤติกรรมใด ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้ หรือรับสินบน แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกสชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซื่งธุรกิจ หรือข้อได้เปรียบทางกการแข่งขัน หรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

          2.ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป้นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

          3.บริษัท จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชั่นให้กับบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียบ หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอรัปชั่น

         4.บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอรรัปชั่น

         5.บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันมิให้มีการคอร์รัปชั่น

         6.บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง

         7.ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณา บทลงโทษ ตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัท ที่กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นๆ ผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

          นโยบายฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

 

โดยแนวทางในการปฏิบัตให้เป็นรูปธรรมมีดังนี้

         1. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นและแผนการกำกับการทำงานไปปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ แนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน

               1.1 นโยบายเหล่านี้จะห้ามการให้สินบนในทุกรูปแบบ ในทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุมและต้องแน่ใจว่าการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้พรรคการเมือง การให้ของขัวญทางธุรกิจ ให้การสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ต้องโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน มีการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

               1.2 นโยบายหล่านี้จะถูกประกาศและเผยแพร่ในองค์กรในรูปแบบ จรรยาบรรธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริการและพนักงานในการปฏฺบัติตนอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบในทุกโอกาส พร้อมกำหนดบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม

               1.3 จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจ

                1.4 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณ รับประกันให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกระดับค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริตและความรับผิดชอบให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

                1.5 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

                1.6 จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองและมีเจ้าหน้าที่หรื่อผู้บริหาร กรรมการที่เหมาะสมเป็นคนกลางในการับเรื่องร้องเรียนหรือพิจารณาไต่สวนเรื่องร้องเรียน

          2. เปิดเผยและให้โอกาสพนักงานและผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนะนำแนวปฏิบัติที่ดี แนวทางแห่งความสำเร็จในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในองค์กร

                2.1 บริษัทสนับสนุนให้พนักงาน เสนอความเห็น สร้างกิจกรรม ร่วมโครงการต่างๆที่จะสนับสนุนให้เกิดการองค์รวมของการต่อต้านการทุจริต

                2.2 สนับสนุนให้พนักงาน ร่วมอบรมสัมนา เสวนา แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในการประชุมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและใขข้อกังวล ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่มีผลต่อการปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

                2.3 ใช้ความพยายามหาแนวร่วมเพื่อการต่อต้านการทุจริตกับ คู่ค้า ลูกค้า โดยการลงนามในเอกสารที่ส่งเอกสารหลักฐานขอคำยืนยันการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงใจและเหมาะสม

About Us

Organization Chart

ADB History

ADB Location

Vision, Misson, Goal

Reward & Standard

Product

Plastic Compound

Adhesive

Sealant

DIY

Investor Relations

Shareholder Meeting

Financial Report

Annual report

Policy

Faq

Social with join us

HEAD OFFICE
252 M 4 Sukhumvit Rd. Prakasa Muang Samutprakarn Thailand 10280

LOCAL CUSTOMER SERVICE
Tel. (+66) 2709-4040 Fax.(+66) 0709-4396

OVERSEA CUSTOMER SERVICE
Tel. (+66) 2323-1906 Fax.(+66) 2324-0552
Tel. (+66) 2709-3997

E-mail
CORPORATE GOVERNANCE :      adb_cg@adb.co.th
INVESTMENT RELATION:      adb_ir@adb.co.th
SALES & MARKETING:           adb_marketing@adb.co.th
OTHER :                                    adb_info@adb.co.th