ช่องทางการร้องเรียน

ผู้มีสิทธิร้องเรียน
1.ผู้ที่พบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับหรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
2.ผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งหรือผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติ

ผู้รับข้อร้องเรียน
1.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
2.ผู้อำนวยการอาวุโส
3.CEO
4.กรรมการคนใดคนหนึ่ง
5.เลขานุการบริษัทฯ

วิธีการร้องเรียน
1.โดยตรง(วาจา/ลายลักษณ์อักษร)
2.โดย Email aad.cg@adb.co.th
3.จดหมายถึง HR
4.ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนและเพียงพออันควรเชื่อว่ามีการกระทำผิด

การคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส
1.บริษัทฯ เก็บข้อมูลต่างๆเป็นความลับ
2.จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
3.หากมีแนวโน้มผู้ร้องเรียนไม่ปลอดภัย บริษัทฯจะกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม
4.ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จะได้รับการบรรเทาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
5.หากข้อร้องเรียนไม่ได้ถูกดำเนินการให้นำข้อร้องเรียนไปร้องเรียนผู้รับเรื่องท่านอื่นได้

About Us

Organization Chart

ADB History

ADB Location

Vision, Misson, Goal

Reward & Standard

Product

Plastic Compound

Adhesive

Sealant

DIY

Investor Relations

Shareholder Meeting

Financial Report

Annual report

Policy

Faq

Social with join us

HEAD OFFICE
252 M 4 Sukhumvit Rd. Prakasa Muang Samutprakarn Thailand 10280

LOCAL CUSTOMER SERVICE
Tel. (+66) 2709-4040 Fax.(+66) 0709-4396

OVERSEA CUSTOMER SERVICE
Tel. (+66) 2323-1906 Fax.(+66) 2324-0552
Tel. (+66) 2709-3997

E-mail
CORPORATE GOVERNANCE :      adb_cg@adb.co.th
INVESTMENT RELATION:      adb_ir@adb.co.th
SALES & MARKETING:           adb_marketing@adb.co.th
OTHER :                                    adb_info@adb.co.th